Klauzula informacyjna dla klientów Toptech Systemy Znakowania Trwałego Tomasz Wasyluk

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toptech Systemy Znakowania Trwałego Tomasz Wasyluk, ul. Grobla 18, 67-100 Nowa Sól;

2) Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: ul. Grobla 18, 67-100 Nowa Sól lub pod numerem tel. 68 458 54 84 lub adresem email: Biuro@toptech-pl.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. reklamacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, a także w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
  • dostawcy usług pocztowych lub kurierskich

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartych umów oraz okres wymagany obowiązkami prawnymi, w tym co najmniej 5 lat od dnia wystawienia ostatniej faktury/rachunku zgodnie z ustawą o rachunkowości, a przypadku braku zapłaty lub innych roszczeń przez okres konieczny do dochodzenia roszczenia (przedawnienie), a w zakresie danych przetwarzanych za zgodą do czasu cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6) Posiada Pani/Pan prawo

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; telefon: 22 860 70 86;

8) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) Przy zawieraniu umowy lub w celu dochodzenia roszczeń będziemy wykorzystywać Pan/Pana dane zawarte w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG) oraz bazie Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie publicznie ujawnionym.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię nazwisko, adres zamieszkania czy dostawy, NIP ewentualnie adresu e-mail, numeru telefonu jest wymagane w celu zawarcia umowy, realizacji i ustalenia szczegółów zamówienia, wystawienia rachunku/faktury, obsługi reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne jednakże odmowa podania jakichkolwiek z wyżej wymienionych danych z wyjątkiem numeru telefonu, adresu e-mail i NIP osoby fizycznej spowoduje niemożność zawarcia umowy

Zobacz
Kontakt

Biuro

ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

Obsługa klienta

Jeżeli masz pytanie odnośnie spraw dotyczących zamówień, skontaktuj się z nami.

Przeczytaj:
Klauzula informacyjna

Wiadomość

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana